Jaarverslag 2021

Een jaar dat - nog steeds – veel bepaald werd door hinder van het Corona – virus. Naweeën zijn thans ook nog goed merkbaar, in 2021 vooral ook veel direct leed en maatschappelijke schade.

Ook in 2021 hebben huurders van Alwel gemerkt dat alle zeilen bijgezet moesten worden om de minimale vereiste service en dienstverlening te verlenen. Vooral nadelig werd gevoeld het veelal ontbreken van het directe, persoonlijke en sociale contact.
De CHAB spreekt weer haar respect en waardering uit voor de wijze waarop Alwel vorig jaar haar bedrijfsvoering heeft uitgevoerd. Gelukkig kon communicatie steeds vaker weer door middel van persoonlijke contacten. De "Teams"- overleggen werden vaker uitzondering dan regel – korte overleggen worden zo nog wel gedaan, ook om reistijd te besparen.
We waren ook blij weer een eerste VR-vergadering te kunnen houden – belangrijk om onze achterban goed te kunnen informeren en feedback te krijgen.

Ons -verduurzamings- fusieproject – Led-armaturen in complexen van Alwel om de servicekosten te verlagen voor de huurders werd in 2021 afgerond.
Reeds in 2020 zijn we gestart met een onderzoek om huurders van 2028 eengezinswoningen een keuzemogelijkheid te bieden uit enkele comfort verhogende of energiekosten besparende opties. Door verschillende oorzaken is de uitrol van onze keuze in 2021 niet van start kunnen gaan. Over ons project vanuit het fusiebudget – de "bouw van circa 30 duurzaam te bouwen, liefst houten huizen" is nog te melden dat ons samen met Alwel heel even de verwachting gewekt werd dat we van de gemeente Breda de gelegenheid zouden krijgen om op korte termijn te kunnen gaan bouwen in Bouverijen 2. Dat ging tot onze grote teleurstelling niet door.
Ook vorig jaar zijn bij corporatie Alwel een aantal projecten in het kader van herstructurering, renovatie en groot onderhoud voortgezet, daarbij staat verduurzaming hoog in het vaandel.

In 2021 is de CHAB weer officieel over veel onderwerpen een advies gevraagd door Alwel. Adviezen die de belangen van onze huurders raken. Zoals: Advies Visie op Leefbaarheid, Wet Tijdelijke Huurkorting, (begin van overleg over-) de huurverhoging 2021 (1,4%). Daarnaast allerlei onderwerpen waarbij we konden adviseren en invloed uitoefenen; SamenwerkingsOvereenKomst- spelregels huurderscommissie/ Alwel), parkeerplaatsen, scootmobielenbeleid, etc.
Bij een aantal van de definitieve adviezen zijn we samen opgetrokken met de HBV Etten-Leur en de HAR (Roosendaal).

Tot slot:
In oktober 2021 hebben de drie corporaties in Breda een brief naar het nieuwe gemeentebestuur gestuurd met forse ambities voor de komende jaren op de onderwerpen woonopgave, wonen en zorg en duurzaamheid. Net als de corporaties gaat de CHAB kritisch kijken naar de totstandkoming van een moderne Woonvisie, opdat de landelijke opgave op het gebied van woningbouw een succes kan worden in Breda met maatwerk op het punt van onder andere woonruimteverdeling aan de juiste doelgroepen, geen “nep”-sociale huurwoningen en ook echt 30% sociale woningbouw, etc..

Bestuur CHAB

Vacature

Het bestuur van de CHAB is op zoek naar algemene bestuursleden die mee willen denken en praten om over voor huurders belangrijke zaken positieve besluiten te kunnen nemen.

Heeft u interesse? Neem contact op via info@chab-breda.nl.