Samenwerking

De opbouw en werkwijze van de CHAB is de volgende:

  • Het bestuur.

Dit bestaat momenteel uit 5 leden. Het bestuur is dringend op zoek naar aanvulling. Het bestuur vergadert onderling, organiseert alle bijeenkomsten van de Verenigingsraad en van de participatiegroepen vanuit de Verenigingsraad. Verder overlegt het bestuur regelmatig met managers van Alwel en nemen in principe de voorzitter of een bestuurslid deel aan de GHK-vergaderingen en het Bestuurlijk Overleg.

  • De Verenigingsraad (VR).

Dit is het belangrijkste orgaan van de CHAB. Zij beslist over de samenstelling van het bestuur en kan alle voorstellen van het bestuur goed- of afkeuren. De huidige VR bestaat uit ongeveer 50 leden en dat zijn steeds 2 leden van elke Bewoners/Huurders Belangen Commissie/Vereniging. Gemiddeld bestaan deze commissies uit ongeveer 3 - 5 betrokken huurders.

Op de vergaderingen van de VR zijn, in principe, alle huurders van Alwel welkom. Zij kunnen hier vragen stellen, maar alleen de VR-leden hebben stemrecht. Op dit moment heeft niet elke buurt, wijk, complex etc. van Alwel een bewoners- c.q. huurderscommissie/vereniging. Het bestuur vindt het van groot belang dat deze er komen en vanuit hun midden VR-leden kiezen, want alleen dan kunnen problemen en natuurlijk ook de goede zaken van hun achterban naar voren worden gebracht. Direct betrokken zijn bij inspraak over wat er speelt in hun omgeving kan veel problemen voorkomen en het woon- en leefgenot sterk verhogen. De VR-leden hebben formeel recht van advies en vaak ook inspraak op bijna alles wat Alwel doet of voorstelt.

  • Participatiegroepen vanuit de VR.

Deze bestaan uit leden van de VR, bestuursleden en een deskundige van Alwel. Deze VR- en bestuursleden signaleren o.a. problemen in hun omgeving en natuurlijk ook de dingen die goed gaan en geven die direct door aan de deskundigen van Alwel en dit in de vorm van hoor- en wederhoor. Onderwerpen bij deze besprekingen zijn o.a. betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, energiezaken, onderhoud, communicatie, klachtenafhandeling. De leden van de participatiegroepen krijgen een extra presentievergoeding.

  • De Alliantie in Breda.

Breda was een van de eerste gemeenten in Nederland waar de huurders, de grote woningcorporaties, de wethouder met de portefeuille Wonen en betrokken ambtenaren tezamen en gelijkwaardig samenwerken om te komen tot voldoende beschikbare en betaalbare sociale huurwoningen met een huurprijs van maximaal ongeveer € 763 per maand en een goede leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en netheid in alle wijken en complexen. Zij bepalen dat beleid via gezamenlijk gemaakte prestatieafspraken. Deze besluiten worden genomen in het bestuurlijk overleg (BO) waarin de drie samenwerkende partijen gezamenlijk beslissingen nemen.

De drie grote woningcorporaties zijn: WonenBreburg, Alwel en Laurentius. Deze bezitten tezamen ongeveer 23.000 sociale huurwoningen in Breda en alle drie ongeveer evenveel. WonenBreburg en Alwel hebben veruit de meeste goedkope en betaalbare huurwoningen (huur tot ongeveer € 633/763 per maand). Laurentius heeft ook goedkope en betaalbare huurwoningen, maar aanzienlijk minder, zij hebben vooral veel bereikbare huurwoningen (huur van ongeveer € 633 t/m € 763 per maand) en nogal wat woningen die niet meer tot de sociale huurwoningen behoren (huur boven € 763,- per maand). Over Alwel willen we nog toevoegen dat zij bij verhuizing van huurders ongeveer 95% van de nieuwe huurders een passende huurwoning kan toewijzen. Passend toewijzen wil zeggen dat nieuwe huurders een woning krijgen die voor hen betaalbaar is. Ook het streefhuurbeleid van Alwel is goed. Zij vragen gemiddeld slechts ongeveer 80% van de maximaal toegestane huur.
Onderscheid naar huishoudsamenstelling bij het toewijzen van sociale huurwoningen.
In de regels vóór 01.01.2022 gold voor alle huishoudsamenstellingen dezelfde inkomensgrens. Dit is veranderd per 01.01.2022. Voor 1-persoonshuishoudens wordt de huidige grens geïndexeerd naar € 40.765,- (v/h € 40.024 in 2021). Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden: € 45.014,- (prijspeil 2022).

De GHK zijn de Gezamenlijke HuurdersKoepels in Breda. In de GHK zitten de voorzitter of vice-voorzitter en een lid van de koepel van Laurentius, de voorzitter en een lid van de koepel van WonenBreburg en de voorzitter en lid van de koepel van Alwel, een ambtelijk secretaresse en een externe deskundige die de bevindingen van de GHK meeneemt naar de voorbereidingsgroep van het Bestuurlijk Overleg. In de voorbereidingsgroep zitten een externe voorzitter, een externe secretaresse, ambtenaren en de managers Wonen van de drie corporaties. De GHK vergadert ongeveer tienmaal per jaar en het Bestuurlijk Overleg ongeveer vijfmaal.

Vacature

Het bestuur van de CHAB is op zoek naar algemene bestuursleden die mee willen denken en praten om over voor huurders belangrijke zaken positieve besluiten te kunnen nemen.

Heeft u interesse? Neem contact op via info@chab-breda.nl.