Samenwerking

De opbouw en werkwijze van de CHAB

  • Het bestuur.

Dit bestaat momenteel uit 4 leden. Het bestuur vergadert onderling, organiseert alle bijeenkomsten van de Verenigingsraad en van de participatiegroepen vanuit de Verenigingsraad. Verder overlegt het bestuur regelmatig met managers van AlleeWonen en nemen de voorzitter en vicevoorzitter deel aan de GHK-vergaderingen en het Bestuurlijk Overleg.

  • De Verenigingsraad (VR).

Dit is het belangrijkste orgaan van de CHAB. Zij beslist over de samenstelling van het bestuur en kan alle voorstellen van het bestuur goed- of afkeuren. De huidige VR bestaat uit ongeveer 30 personen en dat zijn steeds 2 leden van elke Bewonerscommissie, Complexcommissie, Buurtcommissie of Huurdersvereniging. Gemiddeld bestaan deze commissies uit ongeveer 5 betrokken huurders.

Op de vergaderingen van de VR zijn alle huurders van AlleeWonen welkom. Zij kunnen vragen stellen, maar alleen de VR-leden hebben stemrecht. Op dit moment heeft niet elke buurt, wijk, complex etc. van AlleeWonen een huurderscommissie. Het bestuur vindt het van groot belang dat deze er komen en vanuit hun midden VR-leden kiezen, want alleen dan kunnen problemen en natuurlijk ook de goede zaken van hun achterban naar voren worden gebracht. Direct betrokken zijn bij inspraak over wat er speelt in hun omgeving kan veel problemen voorkomen en het woon- en leefgenot sterk verhogen. De VR-leden hebben formeel recht van advies en vaak ook inspraak op alles wat AlleeWonen doet of voorstelt.

  • Participatiegroepen vanuit de VR.

Deze bestaan uit leden van de VR, bestuursleden en een deskundige van AlleeWonen. Deze VR- en bestuursleden signaleren o.a. problemen in hun omgeving en natuurlijk ook de dingen die goed gaan en geven die direct door aan de deskundigen van AlleeWonen en dit in de vorm van hoor- en wederhoor. Onderwerpen bij deze besprekingen zijn o.a. betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, energiezaken, onderhoud, communicatie en klachtenafhandeling.

De Alliantie in Breda.

Breda was een van de eerste gemeenten in Nederland waar de huurders, de grote woningcorporaties, de wethouder met de portefeuille Wonen en betrokken ambtenaren tezamen en gelijkwaardig samenwerken om te komen tot een goed huurbeleid in de gemeente. Zij bepalen dat beleid via gezamenlijk gemaakte prestatieafspraken. Bijv. over het aantal benodigde sociale huurwoningen, de betaalbaarheid hiervan en de leefbaarheid in wijken, buurten en complexen. De besluiten worden genomen in het bestuurlijk overleg (BO) waarin de drie samenwerkende partijen gezamenlijk beslissingen nemen.

De drie grote woningcorporaties zijn: WonenBreburg, AlleeWonen en Laurentius. Deze bezitten tezamen ongeveer 22.000 sociale huurwoningen en alle drie ongeveer evenveel. WonenBreburg en AlleeWonen hebben veruit de meeste goedkope (huur tot ongeveer € 400 per maand (2016)) en betaalbare huurwoningen (huur tot ca. € 600 per maand (2016)). Laurentius heeft ook goedkope en betaalbare huurwoningen, maar aanzienlijk minder. zij hebben veel bereikbare huurwoningen (huur van ongeveer € 600 tot € 710 per maand (2016)) en nogal wat woningen die niet meer tot de sociale huurwoningen behoren (huur boven € 710 per maand (2016)). Over AlleeWonen willen we nog toevoegen dat zij bij verhuizing van huurders ongeveer 95% van de nieuwe huurders een passende huurwoning kan toewijzen. Passend toewijzen wil zeggen dat nieuwe huurders een woning krijgen die voor hen betaalbaar is. Ook het streefhuurbeleid van AlleeWonen is goed. Zij vragen gemiddeld slechts 77% (2016) van de maximaal toegestane huur.

De GHK zijn de Gezamenlijke HuurdersKoepels in Breda. In de GHK zit de voorzitter van de koepel van Laurentius, de voorzitter en een lid van de koepel van WonenBreburg en de voorzitter en vicevoorzitter van de koepel van AlleeWonen, een ambtelijk voorzitter en twee externe deskundigen.

AlleeWonen Nieuws

"Oh wat vreselijk leuk. Ik ben vereerd"

woensdag 18 oktober 2017

Prijswinnares Joke neemt prijs in ontvangst

lees verder op AlleeWonen.nl

De 25 flexwoningen zijn gearriveerd in Kesteren

dinsdag 10 oktober 2017

Speciaal voor mensen die dringend op zoek zijn naar huisvesting

lees verder op AlleeWonen.nl

AlleeWonen en aannemer Rasenberg aan de slag in Geeren-Zuid

vrijdag 8 september 2017

met voorbereiding renovatie 76 woningen Geeren-Zuid

lees verder op AlleeWonen.nl

Binnenkort te huur in Breda: flexwoningen speciaal voor woningzoekenden die dringend woonruimte nodig hebben

woensdag 23 augustus 2017

Ben je dringend op zoek naar een woning? Dan is wellicht een tijdelijke woning ofwel flexwoning aan de Kesterenlaan in Breda iets voor jou. In oktober 2017 plaatst AlleeWonen 25 van dit soort flexwoningen op de locatie in de Haagse Beemden. Deze woningen blijven 10 jaar op deze locatie staan. Begin september gaan deze woningen in de verhuur via he

lees verder op AlleeWonen.nl